Büromuzda, Şirketlerin, Banka ve finans kuruluşlarının, kurumların ticari ilişkilerden kaynaklanabilecek icra ve iflas takiplerinde, müvekkillerimize vekaleten İcra müdürlükleri nezdinde icra ve iflas takiplerin ikamesi, istihkak davaları, ihtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları, icra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları, menfi tespit ve istirdat davaları, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasarrufun iptali davaları, iflas davasının ikamesi, iflas erteleme talebini havi dava ikamesi, konkordato talebinde bulunulması, uzlaşma ve yeniden yapılanma talebinde bulunulması ile konuyla ilgili işlerin takibi hizmeti verilmektedir. Tahsilata ilişkin olarak; “En kısa sürede en yüksek seviyede” prensibini benimseyen ACAR&TOPCAN Hukuk Bürosu, bu doğrultudaki çalışmaları ile tahsilat hızı ve tahsilat tutarını artırarak maliyetlerini düşürmektedir.